Witaj w Better Energy

Infolinia 697 904 747

  • Image

    Adres

    ul. Choroszczańska 31/36, Białystok

  • Image

    Kontakt

    biuro@better-energy.pl

Informacja RODO

1. Administratorem danych osobowych Klienta w postaci
imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail (dalej jako: dane osobowe) jest MSolar Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31/36, 15-732
Białystok (dalej jako MSolar). Jeżeli Klient nie podał swoich danych osobowych bezpośrednio
MSolar, dane osobowe Klienta zostały przekazane.

2. MSolar umożliwia kontakt za pomocą: e-mail biuro@better-energy.pl, nr telefonu: 507 109 871, pocztą: ul. Choroszczańska 31/36, 15-732 Białystok.

3. Dane osobowe będą/ mogą być przetwarzane:

a) W celu wykonania umowy zawartej przez podmiot przekazujący z MSolar (dalej jako: Umowa), co stanowi uzasadniony interes MSolar – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/879 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

b) W celu spełnienia przez MSolar obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez MSolar obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. C) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;

c) W celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed
roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny MSolar –podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. F) RODO.

4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez MSolar, podmiotom świadczącym na rzecz MSolar usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzeciego świata oraz organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przekazywane przez okres, w którym Klient kontaktuje się z MSolar w związku z realizacją Umowy oraz po zakończeniu tego okresu:

a) Przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie) – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na MSolar,

b) Przez okres przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa – w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

7. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

8. W przypadkach określonych przepisami prawa klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

10. Jeżeli klient podał dane osobowe bezpośrednio MSolar, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez MSolar Umowy na rzecz Podmiotu przekazującego. W przypadku niepodania danych osobowych realizacja Umowy może być utrudniona.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym do profilowania. Informacja dotycząca wniesienia sprzeciwu: Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez MSolar do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu MSolar, dlatego też Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionym celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

Zapoznałem(am) się z treścią powyższej informacji.